OGŁOSZENIE – Przetarg na wykonanie przeglądów wewnętrznych instalacji gazowych

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie zaprasza firmy do składania ofert na wykonanie przeglądów wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie.

W zakres robót wchodzą:

 • przeglądy instalacji gazowych w lokalach i na klatkach schodowych
 • przeglądy kuchni gazowych w lokalach,
 • przeglądy piecyków gazowych w lokalach,
 • przeglądy instalacji gazowych w piwnicach budynków.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie przy Al. Niepodległości 17 w pokoju nr 15 po dokonaniu opłaty na rachunek numer 16 1020 1042 0000 8202 0009 1280 w wysokości 100,00 zł +23%VAT (tytuł przelewu: Przetarg na wykonanie przeglądów gazowych).

Wszelkich informacji dodatkowych udzieli Adam Kiliszek, tel. 22 776 36 89.

Oferty prosimy składać w Sekretariacie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie przy Al. Niepodległości 17 w pokoju nr 3 lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@sbm.wolomin.pl w terminie do dnia 8 grudnia 2024 roku do godz. 1430.

Pobierz ogłoszenie: Przetarg na wykonanie przeglądów wewnętrznych instalacji gazowych.

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego W Wołominie informuje, że w związku z niewielką zmianą Taryfy ZEC Wołomin Sp. z o.o. wprowadzoną od dnia 23.11.2023 r. oraz obowiązywaniem rekompensaty do ciepła do dnia 31.12.2023 r., postanowił utrzymać na dotychczasowym poziomie opłaty za centralne ogrzewanie na poszczególnych Osiedlach w Wołominie. Zarząd ponownie rozpatrzy zmianę wysokości zaliczek po uzyskaniu informacji o przedłużeniu bądź nie powyższej rekompensaty.

OGŁOSZENIE

W związku z wprowadzeniem przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od dnia 28.10.2023 r. decyzją nr WA.RZT.70.93.2023/6 z dnia 9.10.2023 r., zatwierdzonej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie z dniem 1 listopada 2023 roku wprowadza zmianę dotychczasowych opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków według wskazań wodomierzy:

 1. w okresie od 01.11.2023r. do 27.10.2024r. – 13,69 zł/m3, w tym 8% VAT
 2. w okresie od 28.10.2024r. do 27.10.2025r. – 14,07 zł/m3, w tym 8% VAT
 3. w okresie od 28.10.2025r. do 27.10.2026r. – 14,10 zł/m3, w tym 8% VAT

Informacja o zmianie cen dotarła do SBM Wołomin w dniu 8.11.2023 r., gdyż PGK w Kobyłce nie poinformowało o podwyżce cen z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wołomin, dnia 10 listopada 2023 roku

Zarząd SBM Wołomin

INFORMACJA

W związku z dużym zainteresowaniem członków Spółdzielni wysokością wynagrodzenia pełniących obowiązki członków Zarządu, poniżej uchwały Rady Nadzorczej wyznaczające osoby do czasowego pełnienia funkcji p.o. Prezesa Zarządu oraz p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie.

ZMIANA TARYFY ZEC w Wołominie Sp. z o.o.

ZMIANA TARYFY Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z upływem terminu obowiązywania obecnej taryfy dla ciepła od dnia 23 listopada 2023r. będą obowiązywały nowe ceny ciepła i stawki opłat za usługi przesyłowe zatwierdzone przez Prezesa URE w dniu 10 października 2023r.

Ceny ciepła z rekompensatą stosowane od dnia 23.11.2023r.

L.p. Rodzaj ceny Jednostka miary Wysokość ceny 
lub stawki opłat (*)
1 Cena za zamówioną moc cieplną
za rok [zł/MW] 86 440,56 zł
rata za miesiąc [zł/MW] 7 203,38 zł
2 Cena ciepła [zł/GJ] 89,45 zł
3 Cena nośnika ciepła [zł/m3] 22,75 zł

(*) – ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pobierz załączniki:

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie zaprasza mieszkańców bloków wyszczególnionych poniżej, na spotkania informacyjne dotyczące zaciągniętych kredytów termomodernizacyjnych.

Data Godzina Adres Miejsce Spotkania
06.11.2023 17.00 Os. Słoneczna bloki 3 i 6 w Wołominie Siedziba Spółdzielni
13.11.2023 17.00 ul. Prądzyńskiego 20 w Wołominie Klub TRAMP
18.00 ul. Prądzyńskiego 20 A w Wołominie Klub TRAMP
19.00 ul. Prądzyńskiego 20 B w Wołominie Klub TRAMP
17.11.2023 17.00 ul. Fieldorfa 9A Klub TRAMP
18.00 1 Maja 7, 9, 9A, 15A w Wołominie Klub TRAMP
19.00 ul. Fieldorfa 14, 16, 18 w Wołominie Klub TRAMP
21.11.2023 17.30 ul. Ręczajska 16, 18 w Kobyłce Miejska Biblioteka Publiczna
18.30 ul. Osiedlowa 4 i 5 w Kobyłce Miejska Biblioteka Publiczna
23.11.2023 17.30 ul. Osiedlowa 6,8 w Kobyłce Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Napoleona 65 bl. 1 w Kobyłce Miejska Biblioteka Publiczna
24.11.2023 17.00 ul. Mieszka I 6 w Wołominie Siedziba Spółdzielni
27.11.2023 17.00 ul. Kobyłkowska 28, 30 ,32 w Wołominie Klub TRAMP

Siedziba Spółdzielni – Al. Niepodległości 17 w Wołominie,
Klub TRAMP – ul. Prądzyńskiego 22 w Wołominie,
Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce – ul. Leśna 8.

OGŁOSZENIE

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
w Wołominie

poszukuje osoby na stanowisko
Gospodarz domów
Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie z perspektywą umowy o pracę.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Al. Niepodległości 17, 05-200 Wołomin
Tel. 22 776 16 72

lub
e-mail: sekretariat@sbm.wolomin.pl
z dopiskiem „Gospodarz domów”

Ogłoszenie

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie ogłasza REKRUTACJĘ na Stanowisko ADMINISTRATOR OSIEDLA

Szczegóły zatrudnienia:

 • Miejsce wykonywania pracy: SBM Wołomin, Osiedle w Wołominie
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu

Zakres podstawowych obowiązków i czynności:

 1. Nadzór nad budynkami i urządzeniami znajdującymi się na osiedlu
 2. Nadzór nad stanem sanitarnym i estetycznym obiektów Spółdzielni na terenie osiedla.
 3. Współdziałanie z Zarządem Spółdzielni przy wykonywaniu prac zleconych wykonawcom dotyczących zasobów i terenu osiedla,
 4. Prowadzenie i wykonywanie innych prac zleconych przez Zarząd Spółdzielni oraz poleceń bezpośredniego przełożonego.
 5. Prowadzenie książek obiektów budowlanych
 6. Nadzór i kontrola wykonywanych prac przez podległych pracowników

Kandydaci przystępujący do rekrutacji na stanowisko Administratora Osiedla w Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie powinni złożyć CV w sekretariacie Spółdzielni, przesłać na adres: Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie Al. Niepodległości 17, 05-200 Wołomin lub za pośrednictwem mail: sekretariat@sbm.wolomin.pl z dopiskiem „Administrator Osiedla”.

Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
w Wołominie działając na podstawie
§ 51 ust. 1 pkt. 11 oraz § 20 i § 23 Statutu

z w o ł u j e

Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni w czterech częściach w następujących terminach:

Data część godzina rozpoczęcia obejmująca członków, którym przysługują tytuły prawne do lokali
29.11.2023 I 18:00 na Osiedlu Słoneczna, Osiedlu Niepodległości Kol. M-I, M-II, M-III oraz członków oczekujących
30.11.2023 II 18:00 na Osiedlu Niepodległości Kol. A, B, C, D
06.12.2023 III 18:00 na Osiedlu Lipińska i na Osiedlu Kobyłkowska
07.12.2023 IV 18:00 na Osiedlu Ręczajska i na Osiedlu Nasz Dom w Kobyłce

UWAGA: Informacje i materiały będą sukcesywnie umieszczane w zakładce Walne Zgromadzenie

PLANOWANE PRACE

 

lp Adres zakres prac
1 Wołomin, ul. Wileńska 78 malowanie klatek
2 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 24 wymiana elektryki
3 Wołomin, ul. Długa 27 klatka II malowanie klatki
4 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 20B malowanie klatek
5 Wołomin, ul. 1 Maja 3 malowanie klatek
6 Wołomin, ul. Wileńska 69 malowanie klatek

 

This will close in 25 seconds