Władze

Organy Spółdzielni:
1.Walne Zgromadzenie
2.Rada Nadzorcza
3.Zarząd

1. Walne Zgromadzenie – najwyższy organ Spółdzielni jest zwoływane przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca. Z względu na liczbę członków (przekraczającą 500) – Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach.
2. Walne Zgromadzenie w 2019 r. wybrało Radę Nadzorczą w składzie:

 

1. Włodarek Jan Przewodniczący
2. Krajewski Zdzisław Z-ca Przewodniczącego
3. Poławska Maria Sekretarz
4. Posmyk Małgorzata Członek
5. Indyk Walenty Członek
6. Lipski Marcin Członek
7. Kupiec Łukasz Członek

Przewodniczący Rady przyjmuje w pierwszy poniedziałek miesiąca, po uprzednim zgłoszeniu się w sekretariacie Spółdzielni – pok. Nr 3 – telefon nr 22-776-22-82

3. Zarząd składa się z dwóch członków:
• Prezes – Włodzimierz Jarnutowski
• Zastępca Prezesa – Agnieszka Urmanowska