Władze

Organy Spółdzielni:
1.Walne Zgromadzenie
2.Rada Nadzorcza
3.Zarząd

1. Walne Zgromadzenie – najwyższy organ Spółdzielni jest zwoływane przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca. Z względu na liczbę członków (przekraczającą 500) – Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach.
2. Walne Zgromadzenie w 2019 r. wybrało Radę Nadzorczą w składzie:

1. Włodarek Jan Przewodniczący
2. Krajewski Zdzisław Z-ca Przewodniczącego
3. Poławska Maria Sekretarz
4. Byczek Mirosław Członek
5. Posmyk Małgorzata Członek
6. Indyk Walenty Członek
7. Łukasiewicz Damian Członek
8. Lipski Marcin Członek
9. Kupiec Łukasz Członek

Przewodniczący Rady przyjmuje w pierwszy poniedziałek miesiąca, po uprzednim zgłoszeniu się w sekretariacie Spółdzielni – pok. Nr 3 – telefon nr 22-776-22-82

3. Zarząd składa się z trzech członków:
• Prezes – Włodzimierz Jarnutowski
• Zastępca Prezesa – Dorota Skibicka
• Zastępca Prezesa – Agnieszka Urmanowska