Władze

Organy Spółdzielni:
1.Walne Zgromadzenie
2.Rada Nadzorcza
3.Zarząd

1. Walne Zgromadzenie – najwyższy organ Spółdzielni jest zwoływane przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca. Z względu na liczbę członków (przekraczającą 500) – Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach.
2. Walne Zgromadzenie w 2023 r. wybrało Radę Nadzorczą w składzie:

1. Aleksandra Rusak-Woźniak Przewodniczący
2. Marcin Szewczyk Z-ca Przewodniczącego
3. Marta Zbrzeźniak Sekretarz
4. Maria Barbachowska Członek
5. Maciej Dobek Członek
6. Anna Mróz-Mateew Członek
7. Marzena Rafalska-Karczewska Członek
8. Dariusz Strojek Członek
9. Arkadiusz Tarasiewicz Członek

*Kolejność wg. nazwisk (poza Prezydium Rady Nadzorczej)

Przewodniczący Rady przyjmuje w pierwszy poniedziałek miesiąca, po uprzednim zgłoszeniu się w sekretariacie Spółdzielni – pok. Nr 3 – telefon nr 22-776-22-82

3. Zarząd składa się z dwóch członków:
• p.o. Prezesa – Marzena Karczewska Rafalska
• p.o. Zastępcy Prezesa – Marcin Szewczyk