PRZETARG NIEOGRANICZONY

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie Aleja Niepodległości 17 ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na zbycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 35 położonego na II piętrze w budynku przy ulicy Reja 23A w Wołominie, składającego się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc, pomieszczenia przynależnego (piwnicy) o łącznej powierzchni użytkowej 76,96 m2 i udziału 7696/339980 w nieruchomości wspólnej, obejmującej budynek mieszkalny oraz działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 14/16 z obrębu 31. Cena wywoławcza wynosi 509.310,00 zł.

Cena wywoławcza jest minimalną ceną nabycia prawa do wymienionego lokalu. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłata kwoty 7.000,00 zł tytułem wadium, na rachunek Spółdzielni w PKO BP IV Oddział Warszawa nr rachunku 16 1020 1042 0000 8202 0009 1280.

Oferty z proponowaną ceną prosimy składać łącznie z dowodem wpłaty wadium w sekretariacie Spółdzielni do dnia 8 maja 2024 roku do godz. 14:30. Otwarcie i wybór ofert nastąpi w biurze Spółdzielni w dniu 9 maja 2024 roku o godz. 10:00. Zostanie przyjęta oferta z najwyższą ceną.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lokalu. Zaoferowaną cenę należy wnieść na podany wyżej numer konta Spółdzielni w terminie do dnia 10 czerwca 2024 roku. W przypadku uchylenia się zwycięzcy od wniesienia zaoferowanej ceny, wadium przepada na rzecz Spółdzielni. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie im zwrócone nie później niż po upływie 4 dni roboczych po zamknięciu przetargu. Lokal można oglądać po uzgodnieniu z Administracją Osiedla Niepodległości, tel. 22 787-32-92.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania. Do przetargu zastosowanie ma ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statut Spółdzielni.

Zarząd SBM w Wołominie