Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w 2024 r.

Członków Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie

 1. Otwarcie obrad – wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Zgromadzenia.
 2. Wybór Komisji:
  – Mandatowo – Skrutacyjnej ( 3 – 4 osoby).
  – Wnioskowej (3 – 4 osoby).
 3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok – dyskusja i podjęcie uchwały.
 5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2023 rok – dyskusja i podjęcie uchwały.
 6. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 rok – dyskusja i podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu i wyznaczonych członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu Spółdzielni za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 10. Informacja Zarządu dotycząca wykonania uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2023 roku.
 11. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zgłoszonych wniosków.
 12. Zakończenie obrad.