Pełnomocnictwo – Walne Zgromadzenie 2024

Pełnomocnictwo obejmuje swoim zakresem umocowanie Pełnomocnika do występowania w imieniu członka na części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie. Zakres pełnomocnictwa obejmuje w szczególności umocowanie do składania wszelkich wniosków dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, a także głosowania według uznania Pełnomocnika w sprawach objętych porządkiem obrad.

UWAGA:

Pełnomocnictwo nie obejmuje prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo należy złożyć w Biurze Spółdzielni przed Walnym Zgromadzeniem.

Pobierz dokument Pełnomocnictwa: PEŁNOMOCNICTWO Walne Zgromadzenie 2024