Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Najnowsza nowelizacja w sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej

Wielu z nas słyszało o świadectwach charakterystyki energetycznej, dokumentach istotnych przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Jednak od 28 kwietnia 2023 roku weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących tych dokumentów, co przynosi kilka kluczowych zmian i nowości. Czym są te zmiany i jak wpłyną na nasze codzienne życie?

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Na wstępie, warto przypomnieć, że świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem określającym ilość energii potrzebnej do funkcjonowania budynku lub jego części. Dotyczy to energii potrzebnej na ogrzewanie, wentylację, ciepłą wodę użytkową, chłodzenie oraz, w przypadku budynków niemieszkalnych, oświetlenie.

Jego istnienie wynika z prawa europejskiego, a celem jest promowanie efektywności energetycznej w budownictwie oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat oszczędności energii w budynkach. Dzięki temu dokumentowi właściciele i użytkownicy mogą oszacować roczne zużycie energii, co przekłada się na planowanie kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości.

Kiedy wymagane jest świadectwo?

Najnowsza nowelizacja wprowadza kilka kluczowych zmian w zakresie wymogu posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Dokument ten musi być sporządzony w przypadku sprzedaży lub wynajmu budynku lub jego części. Warto zaznaczyć, że jeśli korzystamy z budynku “na własny użytek” i nie planujemy go sprzedać ani wynająć, nie będziemy zobowiązani do posiadania tego świadectwa.

Istnieją jednak pewne wyjątki, które zwalniają inwestorów od tego obowiązku. Są to m.in. budynki o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2, budynki mieszkalne używane krócej niż 4 miesiące w roku, oraz te podlegające ochronie zabytków.

Kluczowe zmiany od 28 kwietnia 2023 roku

Co zmieniło się wraz z wejściem w życie nowelizacji od 28 kwietnia 2023 roku? Oto najważniejsze punkty:

  1. Elektroniczne świadectwa: Od teraz możliwe będzie przekazywanie świadectw charakterystyki energetycznej również w formie elektronicznej.
  2. Obowiązek notariusza: Notariusz jest zobowiązany do odnotowania faktu przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej, a w przypadku braku przekazania, pouczenia zobowiązanego o karze grzywny.
  3. Zmiany w rejestrze centralnym: Nastąpiły korekty w zakresie funkcjonowania centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, takie jak wpisy osób uprawnionych czy publikacja części danych z rejestru.
  4. Kontrole systemów ogrzewania: Kontrolom podlegają systemy ogrzewania i klimatyzacji o mocy cieplnej powyżej 70 kW, oraz systemy z innymi źródłami ciepła.
  5. Automatyka i Sterowanie: Obowiązek wyposażania budynków niemieszkalnych w systemy automatyki i sterowania o odpowiedniej mocy cieplnej.

Kto odpowiada za świadectwo?

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej może zlecić właściciel, zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu), osoba z prawem do lokalu (w przypadku najmu), lub inwestor przed zakończeniem budowy.

Jeśli dotyczy to całego budynku, dokument musi obejmować całość. Natomiast dla części budynku, np. pojedynczego lokalu, świadectwo charakterystyki energetycznej dotyczyć będzie tylko tej konkretnie wydzielonej części.

Jak długo jest ważne świadectwo?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Jednak, jeśli w tym czasie przeprowadzone zostaną prace budowlane zmieniające charakterystykę energetyczną budynku, dokument może stracić ważność wcześniej.

Co zrobić z otrzymanym świadectwem?

Jeśli otrzymasz świadectwo charakterystyki energetycznej w związku z zakupem lub wynajmem, nie musisz go dalej przekazywać. Dokument ten należy zachować wraz z innymi dokumentami związanymi z nieruchomością.

Informacje w ogłoszeniach

Od 28 kwietnia 2023 roku, w ogłoszeniach dotyczących sprzedaży lub wynajmu budynków, konieczne jest podanie dodatkowych informacji, takich jak wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową, czy udział odnawialnych źródeł energii.

Nowelizacja przepisów dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej niesie ze sobą wiele istotnych zmian, które mają na celu promowanie efektywności energetycznej oraz ułatwienie procesu zarządzania nieruchomościami. Dzięki nowym regulacjom, będziemy mogli bardziej świadomie podejmować decyzje związane z naszymi budynkami, co przekłada się na oszczędności i zwiększenie komfortu użytkowania.

Więcej informacji na temat świadectw charakterystyki energetycznej oraz wykaz osób uprawnionych do ich sporządzania można znaleźć na stronach:

Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami, aby być dobrze przygotowanym do zmian i wymogów dotyczących naszych nieruchomości.