REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

Wersja archiwalna. Dokument został zaktualizowany.

Wersja po zmianach: REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO SBM w Wołominie

 

Załącznik do Uchwały nr 179/R/10
Rady Nadzorczej z dnia 10.05.2010

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie w celu zapewnienia mieszkańcom właściwych warunków zamieszkania, jak również zapewnienia właściwej opieki nad mieniem spółdzielczym jakim jest mieszkanie, a także budynek, jego urządzenia i otoczenie – ustala następujący regulamin.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Utrzymanie budynków i ich otoczenia oraz wszelkich urządzeń spółdzielczych w należytym stanie, należy do obowiązków Spółdzielni, członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni, osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokali, a niebędących członkami Spółdzielni oraz najemców lokali spółdzielczych. Osoby o których mowa wyżej określone są w dalszej części Regulaminu jako osoby posiadające tytuły prawne do lokali.
Obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu odnosi się także do osób wspólnie zamieszkałych z osobami posiadającymi tytuły prawne do lokali. Wszystkie wyżej wymienione osoby określone są w niniejszym Regulaminie jako osoby korzystające z nieruchomości wspólnej.
Obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu przez najemców lokali winien wynikać z zawieranych z nimi cywilnoprawnych umów.

2. Spółdzielnia wykonując zarząd powierzony nieruchomościami wspólnymi stosownie do treści art. 27 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązana jest do utrzymania budynków w stanie odpowiadającym wymogom techniczno-budowlanym na zasadach określonych w regulaminie gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

3. Organy, administracja Spółdzielni i działający w jej imieniu dozorcy sprawują nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu oraz wykonują obowiązki związane z utrzymaniem zasobów w należytym stanie technicznym.

4. Osoby posiadające tytuły prawne do lokali odpowiadają za szkody wyrządzone w mieniu Spółdzielni, również w przypadku, gdy szkodę wyrządziła osoba korzystająca z należącego do nich lokalu.

II. Obowiązki osób posiadających tytuły prawne do lokali związane z utrzymaniem stanu technicznego zasobów mieszkaniowych

§ 2

1. Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu w nieruchomości wspólnej o której mowa w § 1 ust. 1 obowiązana jest dbać o stan techniczny i sanitarny zajmowanego lokalu oraz pomieszczeń i urządzeń wspólnych nieruchomości. Obowiązki Spółdzielni wobec lokali spółdzielczych i stanowiących odrębną własność innych osób, w zakresie napraw, wymiany i konserwacji reguluje statut Spółdzielni.

2. Każda osoba korzystająca z nieruchomości wspólnej obowiązana jest udostępnić lokal Spółdzielni w celu usunięcia awarii, a po wcześniejszym uzgodnieniu terminu – także w celu przeglądu stanu wyposażenia technicznego i w razie konieczności – zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu.

§ 3

1. Lokal może być użytkowany przez osobę posiadającą do niego tytuł prawny i osoby wspólnie z nim zamieszkałe zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w dokumencie, z którego ten tytuł prawny wynika. Prowadzenie w mieszkaniu działalności przemysłowej, handlowej bez zgody Zarządu Spółdzielni jest zabronione. Działalność ta nie może utrudniać innym mieszkańcom korzystania z zajmowanego lokalu i zakłócać ich spokoju.

2. Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu jest zobowiązana, do informowania Spółdzielni o wszystkich zmianach dotyczących ilości osób zamieszkujących w lokalu.

3. Niedozwolone jest adaptowanie dodatkowych powierzchni na cele mieszkalne lub użytkowe bez zgody Spółdzielni.

§ 4

Wszelkie przeróbki w lokalu, a zwłaszcza wstawianie lub rozbieranie ścianek działowych, przebudowa balkonów i loggii, zakładanie krat w oknach i na korytarzach, wymiana okien itp., mogą być dokonywane, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni, przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego, pod rygorem obciążenia kosztami związanymi z usunięciem dokonanych przeróbek.

§ 5

1. Zabronione jest naprawianie we własnym zakresie bezpieczników instalacji elektrycznych poza obrębem mieszkania (na klatkach schodowych, w piwnicach, itp.) ze względu na grożące niebezpieczeństwo oraz możliwość uszkodzenia instalacji i spowodowania pożaru. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju uszkodzeń należy niezwłocznie zawiadomić Spółdzielnię lub dozorcę.

2. Zabrania się używania urządzeń powodujących zakłócenia w odbiorze programu radiowego i telewizyjnego.

3. Zabrania się instalowania dodatkowego oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach piwnicznych.

4. Zabrania się instalowania dodatkowej instalacji elektrycznej w schowkach oraz korzystania w tych pomieszczeniach z urządzeń zasilanych energią elektryczną.

§ 6

1. Wchodzenie na dachy budynków, bez zgody Spółdzielni jest niedozwolone.

2. Zakładanie anten radiowych i telewizyjnych, a także przyłączenie się do zbiorowych anten telewizyjnych, jest dozwolone tylko za zgodą Spółdzielni i przez osoby zawodowo do tego przygotowane. W przypadku naruszenia tego postanowienia, Spółdzielnia po uprzednim wezwaniu, usunie ww. urządzenia na koszt osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, do którego dane urządzenie zostało założone.

§ 7

1. Z uwagi na możliwość wystąpienia awarii w mieszkaniach w czasie nieobecności ich użytkowników i konieczności ich usunięcia, osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu oraz osoby wspólnie z nią zamieszkałe zobowiązane są podać Spółdzielni numery telefonów do aktualnych miejsc pracy, a w przypadku dłuższej nieobecności adres kontaktowy.

2. Koszt pokrycia szkód, wyrządzonych w sąsiednich lokalach z winy osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu lub osoby wspólnie z nią zamieszkałej (np. pozostawienie otwartego kranu i zalanie lokalu niżej położonego) obciążają te osoby.

§ 8.

Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się również do osób zajmujących lokale, a czasowo nie posiadających do nich tytułów prawnych (osoby wobec których podjęto uchwały o wygaśnięciu prawa do lokali, a nie wykonano eksmisji, osoby, które zgłosiły roszczenia o uzyskanie prawa do lokalu po byłym członku itp.) oraz osób wspólnie z nimi zamieszkałych.

III. Postanowienia porządkowe

§ 9

1. Do obowiązków osób o których mowa w § 1 należy utrzymanie zajmowanego lokalu w należytym stanie czystości i higieny.

2. Wszystkie osoby korzystające z nieruchomości wspólnej są zobowiązane do przestrzegania czystości: na klatkach schodowych, windach, korytarzach, piwnicach, pomieszczeniach wspólnie użytkowanych, garażach oraz na zewnątrz budynku.

3. Zabrania się wyrzucania przez okna i drzwi balkonowe śmieci, niedopałków, butelek itp. oraz pożywienia dla ptaków i zwierząt.

4. Zabrania się picia alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków we wszystkich pomieszczeniach wspólnego użytku, a zwłaszcza na klatkach schodowych.

5. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez osoby korzystające z nieruchomości wspólnej czynności mogących spowodować zanieczyszczenie lub uszkodzenie miejsc służących do wspólnego użytku mieszkańców.

6. Śmieci i odpadki należy wynosić do zsypów lub śmietników zainstalowanych przez Spółdzielnię. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania na klatkach schodowych płynów, mieszkaniec obowiązany jest niezwłocznie uprzątnąć zanieczyszczony teren.

7. W razie dostaw mebli lub innych towarów do lokalu osoba, której przysługuje tytuł prawny do lokalu zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia terenu i klatki schodowej z zanieczyszczeń spowodowanych przez dostawcę. Dotyczy to również resztek materiałów budowlanych transportowanych dla wykonania drobnych remontów czy przeróbek lokalu, przy czym miejsce składowania materiałów należy ustalić ze Spółdzielnią. Wywóz zdemontowanych urządzeń lub resztek materiałów obciąża osoby, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu w którym dane roboty były prowadzone.

8. O planowanym uciążliwym remoncie mieszkania należy zawiadomić Spółdzielnię i najbliższych sąsiadów określając rodzaj i przewidywany czas remontu.

9. Zabrania się wyrzucania resztek materiałów budowlanych i innych ciężkich przedmiotów do szybów zsypowych.

10. Za szkody w mieniu wspólnym i mieniu Spółdzielni wyrządzone przez osoby zaproszone do lokalu odpowiada osoba, której przysługuje tytuł prawny do tego lokalu.

§ 10

Zabrania się czyszczenia dywanów, pościeli, ścierek itp. na balkonach, loggiach, klatkach schodowych, z okien i w pomieszczeniach zsypowych. Trzepanie może odbywać się wyłącznie w miejscach na ten cel przeznaczonych w godz. 8:00 – 11:00 i 16:00 – 20:00.

§ 11

1. Osoby korzystające z nieruchomości wspólnej są zobowiązane do poszanowania urządzeń terenów wspólnych zarządzanych przez Spółdzielnię, a w tym: trawników, kwietników, krzewów i drzew oraz miejsc zabaw dla dzieci.

2. Podlewanie kwiatów na balkonach i parapetach okiennych powinno odbywać się w ten sposób, aby elewacja budynku i okna mieszkań położonych niżej nie ulegały zalaniu wodą.

3. Zabrania się przechowywania na balkonach i loggiach przedmiotów oszpecających wygląd domu, łatwopalnych, żrących i cuchnących.

4. Nie wolno pozostawiać w miejscach wspólnego użytkowania np. bramach, podwórkach, klatkach schodowych oraz wspólnych korytarzach żadnych przedmiotów i sprzętu jak np. rowerów, motocykli, wózków dziecięcych, mebli, butów itp.

5. Uprzątnięciem pozostawionych przedmiotów wyszczególnionych w pkt. 4 obciążony zostanie korzystający z zajmowanego lokalu.

6. Szafki reklamowe i szyldy w bramach i na murach domów mogą być instalowane, po uprzednim otrzymaniu zgody Spółdzielni.

§ 12

Drzwi wejściowe do piwnic i włazy na dachy powinny być stale zamykane.

§ 13

1. Osoby korzystające z nieruchomości wspólnej obowiązane są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych zgodnie z instrukcją wywieszona na klatkach schodowych.

2. Na strychach domów i w piwnicach nie wolno przechowywać żadnych materiałów opałowych, wybuchowych, żrących, cuchnących i łatwopalnych. W piwnicach i wózkarniach, korytarzach piwnicznych ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe nie wolno przechowywać pojazdów spalinowych.

3. Zabronione jest palenie papierosów i używanie otwartego ognia w windach, piwnicach, na klatkach schodowych, korytarzach i strychach.

§ 14

1. Osoby korzystające z nieruchomości wspólnej zobowiązane są do poszanowania spokoju innych osób.

2. Dzieci powinny bawić się w miejscach wydzielonych, przeznaczonych na ten cel. Należy zwracać uwagę, aby dzieci nie bawiły się obok śmietników, na klatkach schodowych, korytarzach piwnic i strychach. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci – jak brudzenie ścian, sufitów, niszczenie urządzeń w budynkach oraz niszczenie zieleńców i wspólnych urządzeń – odpowiedzialni są rodzice pod rygorem pokrycia kosztów naprawy.

3. Na terenie osiedla (domu) obowiązuje cisza w godzinach 22:00 – 6:00.

4. Wykonywanie hałaśliwych prac w mieszkaniach może odbywać się wyłącznie w godz. 9:00 – 18:00 z wyłączeniem niedziel i świąt.

§ 15

1. Posiadanie w mieszkaniach psów, kotów i innych zwierząt jest dopuszczalne, o ile zwierzęta te nie zagrażają zdrowiu oraz nie zakłócają spokoju. Właściciele zwierząt są zobowiązani zagwarantować im odpowiednią opiekę i przestrzegać wymogów sanitarno-porządkowych.
2. Osoby posiadające zwierzęta obowiązane są w szczególności:

a) usuwać natychmiast zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta na klatce schodowej lub w innych pomieszczeniach budynku, służących do wspólnego użytku oraz z terenu Spółdzielni,

b) psy należy wyprowadzać w kagańcu i na smyczy przez osoby pełnoletnie.

3. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców osoby posiadające zwierzęta obowiązane są bezwzględnie przestrzegać przepisów sanitarnych i epidemiologicznych

4. Na terenie domu i Spółdzielni zabrania się chowu i hodowli wszelkich zwierząt użytkowych (gołębi, królików itp.)

§ 16

1. Użytkownicy pojazdów mechanicznych, zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i przepisów wewnątrzosiedlowych.

2. Pojazdy mechaniczne i przyczepy można parkować tylko w miejscach wyznaczonych przez Spółdzielnię.

3. Uruchamianie silników w celach kontrolnych lub naprawczych jest zabronione.

4. Zabrania się pozostawiania samochodów z niesprawną instalacją alarmową.

5. Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych.

6. Pojazdy mechaniczne parkujące w pobliżu okien mieszkań winny być ustawione przodem samochodu w kierunku budynku.

7. Parkowane samochody i motocykle nie mogą blokować przejazdu innym
pojazdom, a także utrudniać wyjazdu z parkingu osiedlowego.

8. Plamy z oleju lub innej cieczy zobowiązany jest usunąć właściciel pojazdu.

IV. Postanowienia końcowe

§ 17

1. Skargi i wnioski dotyczące pracy Administracji Spółdzielni oraz współżycia mieszkańców rozpatruje Zarząd lub Rada Nadzorcza według kompetencji.

2. Mieszkańcy mogą składać skargi i wnioski w Sekretariacie Spółdzielni lub na ręce dyżurującego przedstawiciela Rady Nadzorczej.

3. Skargi i wnioski powinny być rozpatrzone zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

§ 18

Spółdzielnia obowiązana jest informować mieszkańców o terminach usunięcia awarii, dokonywania dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz remontów uciążliwych dla mieszkańców. W tym celu w budynku powinny być wywieszone odpowiednie informacje.

§ 19

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu osoby winne podlegają sankcjom wynikającym z przepisów wewnątrzspółdzielczych, jak również przepisów ogólnie obowiązujących.

§ 20

Regulamin powyższy został przyjęty Uchwałą Nr 179/R/10 Rady Nadzorczej w dniu 10.05.2010 i obowiązuje od dnia podpisania.