Informacja z realizacji uchwał podjętych w 2023 r.

I N F O R M A C J A

Zarządu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie dotycząca
wykonania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie,
które odbyło się w czterech częściach w dniach
29, 30 listopada i 06, 07 grudnia 2023 roku

Zarząd Spółdzielni przedkłada do wiadomości informację o wykonaniu Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w niżej wymienionych sprawach:

1. Uchwała Nr 1/WZ/23 – dotyczyła zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok.

W/w uchwała dopełniła formalności przyjęcia Sprawozdania Finansowego za 2019 rok.

2. Uchwała Nr 2/WZ/23 – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok
Nadwyżka bilansowa z działalności gospodarczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie za 2019 rok w kwocie 1.084.546,34 zł została rozliczona w ten sposób, że:
• Kwota 1.084.546,34 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni i rozliczona na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych – dowód MZR/001/12/23.

3. Uchwała Nr 3/WZ/23 – dotyczyła zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok.

W/w uchwała dopełniła formalności przyjęcia Sprawozdania Finansowego za 2020 rok.

4. Uchwała Nr 4/WZ/23 – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok
Nadwyżka bilansowa z działalności gospodarczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie za 2020 rok w kwocie 909.429,91 zł została rozliczona w ten sposób, że:
• Kwota 909.429,91 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni i rozliczona na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych – dowód MZR/002/12/23.
5. Uchwała Nr 5/WZ/23 – dotyczyła zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok.

W/w uchwała dopełniła formalności przyjęcia Sprawozdania Finansowego za 2021 rok.

6. Uchwała Nr 6/WZ/23 – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok
Nadwyżka bilansowa z działalności gospodarczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie za 2021 rok w kwocie 738.032,03 zł została rozliczona w ten sposób, że:
• Kwota 738.032,03 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni i rozliczona na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych – dowód MZR/003/12/23.
7. Uchwała Nr 7/WZ/23 – dotyczyła zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok.

W/w uchwała dopełniła formalności przyjęcia Sprawozdania Finansowego za 2022 rok.

8. Uchwała Nr 8/WZ/23 – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok
Nadwyżka bilansowa z działalności gospodarczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie za 2022 rok w kwocie 1.192.515,61 zł została rozliczona w ten sposób, że:
• Kwota 227.448,63 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni i rozliczona na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych – dowód MZR/005/12/23.
• Kwota 965.066,98 zł została przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego mienia Spółdzielni i rozliczona na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych – dowód MZR/006/12/23.
9. Uchwała Nr 9/WZ/23 – dotyczyła oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, z tego:

• Na cele związane z bieżącą działalnością Spółdzielni 11.400.000 zł.
Kwota w całości nie została wykorzystana na pokrycie zobowiązań.

• Na zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na remonty budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni 15.400.000 zł
Kwota ta w całości nie została wykorzystana na zaciągnięcie zobowiązań kredytowych. Stan kredytów na termomodernizację na koniec 2023 roku wyniósł 5.667.646,63 zł

10. Uchwała Nr 10/WZ/23 – dotyczyła wyrażenia zgody na zbycie, w drodze przetargu, lokalu mieszkalnego nr 44 przy ul. Kościelnej 75 w Wołominie. Lokal został zbyty według wyceny rzeczoznawcy za kwotę 290 250,00 – aktem notarialnym Repetytorium A 4029/2024 z dnia 15.04.2024 r.

11. Uchwała Nr 11/WZ/23 – dotyczyła wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu, prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 35 w Wołominie przy ul. Reja 23A. Na lokal został rozstrzygnięty przetarg – oczekuje na uiszczenie wpłaty i akt notarialny.
12. Uchwała Nr 12/WZ/23 – dotyczyła wyrażenia zgody na zbycie, w drodze przetargu, lokalu mieszkalnego nr 22 w bloku nr 3 na Osiedlu Słoneczna w Wołominie. Lokal został zbyty według wyceny rzeczoznawcy za kwotę 284 901,69 – aktem notarialnym Repetytorium A Nr 3199/2024 z dnia 19.03.2024 r.
13. Uchwała Nr 13/WZ/23 – dotyczyła wyrażenia zgody na zbycie, w drodze przetargu, lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Osiedlowej 5 w Kobyłce. Lokal nie został zbyty, ponieważ pozostaje w najmie i przynosi wpływy do Spółdzielni – brak podstaw do wypowiedzenia umowy.
14. Uchwała Nr 14/WZ/23 – dotyczyła wyrażenia zgody na zbycie, w drodze przetargu, lokalu użytkowego – garażu oznaczonego A1 znajdującego się przy ul. Osiedlowej 1 w Kobyłce. Garaż nie został zbyty ponieważ pozostaje w najmie i przynosi wpływy do Spółdzielni – brak podstaw do wypowiedzenia umowy.

Wołomin, dnia 22.05.2024 r .

Pobierz treść dokumentu: Informacja z wykonania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2023 r.