Zasady przechowywania w piwnicach lokatorskich

Zgodnie z obowiązującym polskim prawodastwem dotyczącym zarządzania nieruchomościami oraz bezpieczeństwa, warto pamiętać o zakazie przechowywania pewnych substancji lub materiałów w piwnicach lokatorskich. Poniżej przedstawiamy listę rzeczy, których nie wolno przechowywać, oraz informacje na temat ewentualnych sankcji:

Zakazane do przechowywania w piwnicach lokatorskich:

  • Substancje niebezpieczne: Takie jak materiały łatwopalne, wybuchowe, żrące, toksyczne, radioaktywne, oraz wszelkie inne substancje mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.
  • Materiały łatwopalne: Oznacza to paliwa, farby, rozpuszczalniki, oleje czy też wszelkie inne materiały łatwopalne, które mogą wywołać pożar.
  • Przedmioty ograniczające przepływ powietrza: Wszelkie przedmioty, które mogą blokować lub utrudniać przepływ powietrza w piwnicy, takie jak skrzynki, pudła czy sterty materiałów.
  • Odpady organiczne: Piwnice nie są miejscem do składowania odpadów, w tym także odpadów organicznych, które mogą powodować nieprzyjemne zapachy i stanowić środowisko rozwoju szkodników.

Sankcje za naruszenie regulacji, zgodnie z przepisami prawa mieszkaniowego:

Za nielegalne przechowywanie materiałów niebezpiecznych w piwnicach lokatorskich grozi kara grzywny. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulacji, Zarząd Spółdzielni ma prawo wezwać do usunięcia nielegalnie przechowywanych materiałów w wyznaczonym terminie.

Bezpieczeństwo Mieszkańców:

Należy pamiętać, że niebezpieczne substancje lub materiały w piwnicach mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla samego budynku, ale także dla życia i zdrowia mieszkańców.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie wspólnej przestrzeni:

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do przestrzegania powyższych zasad w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz estetyki naszych budynków. Przestrzeganie regulacji dotyczących przechowywania rzeczy w piwnicach lokatorskich jest istotne dla naszego ogólnego dobra.

W przypadku pytań, wątpliwości lub potrzeby dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Zarządem SBM w Wołominie.

Podstawa prawna: 

  • Zgodnie z art. 30a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1765):
   “Użytkownik lokalu nie może przechowywać w piwnicy lokatorskiej materiałów wybuchowych, łatwopalnych, żrących, trujących, radioaktywnych oraz innych materiałów niebezpiecznych dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób, zwierząt lub mienia.”
  • Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2020 r. poz. 15):
   “Członkowie spółdzielni są obowiązani stosować się do uchwał walnego zgromadzenia, zarządu oraz innych organów spółdzielni, w tym przepisów regulaminowych, w szczególności dotyczących prawidłowego korzystania z lokalu i innych pomieszczeń oraz wyposażenia budynku, a także do przepisów prawa oraz zakazów, jeżeli nie zostały one zmienione lub uchylone.”
  • Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1497):
   “Spółdzielnia mieszkaniowa prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej. Nie może ona prowadzić działalności polegającej na przechowywaniu w piwnicach ani w innych pomieszczeniach przeznaczonych dla użytku wspólnego lub przeznaczonych na cele innego niż mieszkalny materiałów wybuchowych, łatwopalnych, żrących, trujących, radioaktywnych oraz innych materiałów niebezpiecznych dla życia lub zdrowia osób zamieszkujących budynek.”
  • Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2020 r. poz. 15):
   “Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, pomieszczeń i innych części nieruchomości wspólnej, niezbędnych do użytku członków spółdzielni. Członkowie spółdzielni mają prawo do korzystania z pomieszczeń i urządzeń nieruchomości wspólnej zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób niezakłócający funkcjonowania spółdzielni.”

Wyciąg z Regulaminu:

§ 11

 1. Osoby korzystające z nieruchomości wspólnej są zobowiązane do poszanowania infrastruktury i terenów wspólnych zarządzanych przez Spółdzielnię, a w tym trawników, kwietników, krzewów i drzew oraz miejsc zabaw dla dzieci.
 2. Podlewanie kwiatów na balkonach i parapetach okiennych powinno odbywać się w ten sposób, aby elewacja budynku i okna mieszkań położonych niżej nie ulegały zalaniu wodą.
 3. Zabrania się na balkonach, loggiach i w ogródkach przyblokowych:
  a) przechowywania przedmiotów oszpecających wygląd budynku, łatwopalnych, żrących i wydzielających nieprzyjemne zapachy,
  b) korzystania z grilla lub innych urządzeń do obróbki żywności (np. wędzarni).
 4. Nie wolno pozostawiać w miejscach wspólnego użytkowania, np. bramach, podwórkach, klatkach schodowych oraz wspólnych korytarzach, w tym w korytarzach piwnic, żadnych przedmiotów i sprzętu, jak np. rowerów, motocykli, wózków i zabawek dziecięcych, mebli, opon, materiałów budowlanych, butów itp.
 5. Uprzątnięciem pozostawionych przedmiotów wyszczególnionych w pkt. 4 obciążony zostanie korzystający z zajmowanego lokalu.
 6. Tablice reklamowe i szyldy na elewacji budynków i w bramach i mogą być montowane po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni.

§ 12

Drzwi wejściowe do piwnic i wyłazy na dachy powinny być stale zamykane na klucz.

§ 13

 1. Osoby korzystające z nieruchomości wspólnej obowiązane są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych zgodnie z instrukcją wywieszoną na klatkach schodowych.
 2. Pomieszczenia użyteczności wspólnej tj. suszarnie, wózkownie, rowerownie winny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Na strychach domów i w piwnicach nie wolno przechowywać żadnych materiałów opałowych, wybuchowych, żrących, wydzielających nieprzyjemny zapach i łatwopalnych. W piwnicach, wózkowniach, korytarzach piwnicznych ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe nie wolno przechowywać pojazdów spalinowych.
 4. Zabronione jest palenie papierosów i używanie otwartego ognia w windach, piwnicach, na klatkach schodowych, korytarzach i strychach.
 5. Zabrania się ładowania samochodów elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych poprzez wykorzystanie źródeł prądu z części wspólnych (w tym piwnic).