REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO SBM w Wołominie

Wołomin, kwiecień 2024 rok

Rada Nadzorcza Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie w celu zapewnienia mieszkańcom właściwych warunków zamieszkania, jak również zapewnienia właściwej opieki nad mieniem spółdzielczym, jakim jest mieszkanie, a także budynek, jego urządzenia i otoczenie – ustala następujący regulamin.

Dział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Wszyscy mieszkańcy SBM Wołomin zobowiązani są do przestrzegania zasad savoir vivre w codziennych relacjach sąsiedzkich.
 2. Utrzymanie budynków, ich otoczenia oraz terenów będących własnością lub pozostających w zarządzie Spółdzielni i wszelkich urządzeń spółdzielczych w należytym stanie, należy do obowiązków Spółdzielni, członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni, osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokali a niebędących członkami Spółdzielni oraz najemców lokali spółdzielczych. Osoby o których mowa wyżej określone są w dalszej części Regulaminu jako osoby posiadające tytuły prawne do lokali.
 3. Obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu odnosi się także do osób wspólnie zamieszkałych z osobami posiadającymi tytuły prawne do lokali. Wszystkie wyżej wymienione osoby określone są w niniejszym Regulaminie jako osoby korzystające z nieruchomości wspólnej.
 4. Obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu przez najemców lokali winien wynikać z zawieranych z nimi umów cywilnoprawnych.
 5. Spółdzielnia wykonując zarząd powierzony nieruchomościami wspólnymi, stosownie do treści art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, obowiązana jest do utrzymania budynków w stanie odpowiadającym wymogom techniczno-budowlanym na zasadach określonych w regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
 6. Organy i Administracje Spółdzielni oraz działający w jej imieniu gospodarze domów sprawują nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu oraz wykonują obowiązki związane z utrzymaniem zasobów w należytym stanie technicznym.
 7. Osoby posiadające tytuły prawne do lokali odpowiadają za szkody wyrządzone w mieniu Spółdzielni, również w przypadku, gdy szkodę wyrządziła osoba korzystająca z należącego do nich lokalu.

Dział II

Obowiązki osób posiadających tytuły prawne do lokali związane z utrzymaniem stanu technicznego zasobów mieszkaniowych

§ 2

 1. Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu w nieruchomości wspólnej o której mowa w § 1 ust. 1 obowiązana jest dbać o stan techniczny i sanitarny zajmowanego lokalu oraz pomieszczeń i urządzeń wspólnych nieruchomości. Obowiązki Spółdzielni wobec lokali spółdzielczych i stanowiących odrębną własność innych osób, w zakresie napraw, wymiany i konserwacji reguluje statut Spółdzielni.
 2. Każda osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu obowiązana jest udostępnić lokal Spółdzielni w celu usunięcia awarii, a po wcześniejszym uzgodnieniu terminu – także w celu przeglądu stanu wyposażenia technicznego i w razie konieczności – zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu.

§ 3

 1. Lokal może być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w dokumencie, z którego ten tytuł prawny wynika. Prowadzenie w mieszkaniu działalności przemysłowej, handlowej, usługowej bez zgody Zarządu Spółdzielni jest zabronione. Działalność ta nie może utrudniać innym mieszkańcom korzystania z zajmowanego lokalu i zakłócać ich spokoju. Nie może również wpływać na porządek i zachowanie czystości części wspólnych.
 2. Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu jest zobowiązana, do informowania Spółdzielni o wszystkich zmianach dotyczących ilości osób zamieszkujących w lokalu.
 3. Niedozwolone jest adaptowanie dodatkowych powierzchni na cele mieszkalne lub użytkowe bez zgody Spółdzielni.

§ 4

Wszelkie przeróbki w lokalu, a zwłaszcza wstawianie lub rozbieranie ścianek działowych, przebudowa balkonów i loggii, zakładanie krat w oknach i na korytarzach, wymiana okien itp., mogą być dokonywane, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni, przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego, pod rygorem obciążenia kosztami związanymi z usunięciem dokonanych przeróbek.

§ 5

 1. Zabronione jest naprawianie we własnym zakresie bezpieczników instalacji elektrycznych poza obrębem mieszkania (na klatkach schodowych, w piwnicach itp.) ze względu na grożące niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym oraz możliwości uszkodzenia instalacji i spowodowania pożaru. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju uszkodzeń należy niezwłocznie zawiadomić Spółdzielnię lub gospodarza domu.
 2. Zabrania się używania urządzeń powodujących zakłócenia w odbiorze programu radiowego i telewizyjnego.
 3. Zabrania się instalowania gniazd sieciowych i dodatkowego oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach piwnicznych.
 4. Zabrania się instalowania dodatkowej instalacji elektrycznej w schowkach oraz korzystania w tych pomieszczeniach z urządzeń zasilanych energią elektryczną.

§ 6

 1. Wchodzenie na dachy budynków, bez zgody Spółdzielni jest zabronione.
 2. Zakładanie anten radiowych i telewizyjnych jest dozwolone tylko za zgodą Spółdzielni i przez osoby zawodowo do tego przygotowane. W przypadku naruszenia tego postanowienia, Spółdzielnia po uprzednim wezwaniu, usunie ww. urządzenia na koszt osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu do którego dane urządzenie zostało założone.

§ 7

 1. Z uwagi na możliwość wystąpienia awarii w mieszkaniach w czasie nieobecności ich użytkowników i konieczności ich usunięcia, osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu zobowiązana jest podać Spółdzielni aktualny numer telefonu, a w przypadku dłuższej nieobecności adres korespondencyjny.
 2. Koszt pokrycia szkód, wyrządzonych w sąsiednich lokalach z winy osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu lub osoby wspólnie z nią zamieszkałej (np. pozostawienie otwartego kranu i zalanie lokalu niżej położonego) obciążają te osoby.

§ 8

Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się również do osób zajmujących lokale, a czasowo nie posiadających do nich tytułów prawnych (osoby wobec których podjęto uchwały o wygaśnięciu prawa do lokali, a nie wykonano eksmisji, osoby które zgłosiły roszczenia o uzyskanie prawa do lokalu po byłym członku itp.) oraz osób wspólnie z nimi zamieszkałych.

Dział III

Postanowienia porządkowe

§ 9

 1. Do obowiązków osób o których mowa w § 1 należy utrzymanie zajmowanego lokalu w należytym stanie czystości i higieny.
 2. Wszystkie osoby korzystające z nieruchomości wspólnej są zobowiązane do przestrzegania czystości na klatkach schodowych, windach, korytarzach, piwnicach, pomieszczeniach wspólnie użytkowanych, garażach oraz na zewnątrz budynków.
 3. Zabrania się wyrzucania przez okna i drzwi balkonowe śmieci, niedopałków papierosów, butelek itp. oraz pożywienia dla ptaków i zwierząt.
 4. Zabrania się picia alkoholu, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych, zażywania narkotyków i podobnie działających substancji we wszystkich pomieszczeniach wspólnego użytku, a w szczególności na klatkach schodowych i w piwnicach.
 5. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez osoby korzystające z nieruchomości wspólnej czynności mogących spowodować zanieczyszczenie lub uszkodzenie miejsc służących do wspólnego użytku mieszkańców.
 6. Śmieci i odpadki należy w sposób selektywny wynosić do altan śmietnikowych zainstalowanych przez Spółdzielnię i wyrzucać do odpowiednio oznakowanych pojemników. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania na klatkach schodowych płynów, mieszkaniec obowiązany jest niezwłocznie uprzątnąć zanieczyszczony teren.
 7. Nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Można je składować przy altanach śmietnikowych na dwa dni przed wyznaczonym terminem odbioru.
 8. W razie dostaw mebli lub innych towarów do lokalu osoba, której przysługuje tytuł prawny do lokalu zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia terenu i klatki schodowej z zanieczyszczeń spowodowanych przez dostawcę. Wywóz zdemontowanych urządzeń lub resztek materiałów obciąża osoby, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, w którym dane roboty były prowadzone.
 9. O planowanym uciążliwym remoncie mieszkania należy zawiadomić Spółdzielnię i najbliższych sąsiadów, określając rodzaj i przewidywany czas remontu.
 10. Zabrania się wyrzucania resztek materiałów budowlanych i innych ciężkich przedmiotów pochodzących z remontu lokalu do altan śmietnikowych. Gromadzenie w odpowiednich pojemnikach i wywóz tych materiałów należy do obowiązków właściciela lokalu, którego dotyczy remont.
 11. Zabrania się wyrzucania śmieci i wszelkich odpadów pochodzących z wykonywanej działalności gospodarczej do altan śmietnikowych zainstalowanych przez Spółdzielnię.
 12. Za szkody w mieniu wspólnym i mieniu Spółdzielni wyrządzone przez osoby zaproszone do lokalu odpowiada osoba, której przysługuje tytuł prawny do tego lokalu.

§ 10

Zabrania się czyszczenia dywanów, pościeli, ścierek itp. na balkonach, loggiach, klatkach schodowych, z okien i w pozostałych pomieszczeniach wspólnych. Trzepanie dywanów, pościeli itp. może odbywać się wyłącznie w miejscach na ten cel przeznaczonych w godz. 9:00 – 18:00 z wyłączeniem niedziel i świąt.

§ 11

 1. Osoby korzystające z nieruchomości wspólnej są zobowiązane do poszanowania infrastruktury i terenów wspólnych zarządzanych przez Spółdzielnię, a w tym trawników, kwietników, krzewów i drzew oraz miejsc zabaw dla dzieci.
 2. Podlewanie kwiatów na balkonach i parapetach okiennych powinno odbywać się w ten sposób, aby elewacja budynku i okna mieszkań położonych niżej nie ulegały zalaniu wodą.
 3. Zabrania się na balkonach, loggiach i w ogródkach przyblokowych:
  a) przechowywania przedmiotów oszpecających wygląd budynku, łatwopalnych, żrących i wydzielających nieprzyjemne zapachy,
  b) korzystania z grilla lub innych urządzeń do obróbki żywności (np. wędzarni).
 4. Nie wolno pozostawiać w miejscach wspólnego użytkowania, np. bramach, podwórkach, klatkach schodowych oraz wspólnych korytarzach, w tym w korytarzach piwnic, żadnych przedmiotów i sprzętu, jak np. rowerów, motocykli, wózków i zabawek dziecięcych, mebli, opon, materiałów budowlanych, butów itp.
 5. Uprzątnięciem pozostawionych przedmiotów wyszczególnionych w pkt. 4 obciążony zostanie korzystający z zajmowanego lokalu.
 6. Tablice reklamowe i szyldy na elewacji budynków i w bramach i mogą być montowane po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni.

§ 12

Drzwi wejściowe do piwnic i wyłazy na dachy powinny być stale zamykane na klucz.

§ 13

 1. Osoby korzystające z nieruchomości wspólnej obowiązane są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych zgodnie z instrukcją wywieszoną na klatkach schodowych.
 2. Pomieszczenia użyteczności wspólnej tj. suszarnie, wózkownie, rowerownie winny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Na strychach domów i w piwnicach nie wolno przechowywać żadnych materiałów opałowych, wybuchowych, żrących, wydzielających nieprzyjemny zapach i łatwopalnych. W piwnicach, wózkowniach, korytarzach piwnicznych ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe nie wolno przechowywać pojazdów spalinowych.
 4. Zabronione jest palenie papierosów i używanie otwartego ognia w windach, piwnicach, na klatkach schodowych, korytarzach i strychach.
 5. Zabrania się ładowania samochodów elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych poprzez wykorzystanie źródeł prądu z części wspólnych (w tym piwnic).

§ 14

 1. Osoby korzystające z nieruchomości wspólnej zobowiązane są do poszanowania spokoju innych osób.
 2. Dzieci powinny bawić się w miejscach wydzielonych, przeznaczonych na ten cel. Należy zwracać uwagę, aby dzieci nie bawiły się obok śmietników, na klatkach schodowych, korytarzach piwnic i strychach. Za niewłaściwe zachowanie dzieci, jak brudzenie ścian, sufitów, niszczenie urządzeń w budynkach oraz niszczenie zieleńców i wspólnych urządzeń, odpowiedzialni są rodzice pod rygorem pokrycia kosztów naprawy.
 3. Na terenie osiedla (budynków) obowiązuje cisza w godzinach 22:00 – 6:00.
 4. Wykonywanie hałaśliwych prac w mieszkaniach może odbywać się wyłącznie w godz. 9:00 – 18:00 z wyłączeniem niedziel i świąt.

§ 15

 1. Posiadanie w mieszkaniach psów, kotów i innych zwierząt jest dopuszczalne, o ile zwierzęta te nie zagrażają zdrowiu oraz nie zakłócają spokoju. Właściciele zwierząt są zobowiązani zagwarantować im odpowiednią opiekę i przestrzegać wymogów sanitarno-porządkowych.
 2. Zabrania się przetrzymywania zwierząt domowych, w szczególności psów, zamkniętych na balkonach i loggiach.
 3. Osoby posiadające zwierzęta obowiązane są w szczególności:
  a) usuwać natychmiast zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta na klatce schodowej lub w innych pomieszczeniach budynku, służących do wspólnego użytku oraz z terenu Spółdzielni (np. trawników);
  b) psy powinny być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, chyba że nie wykazują cech agresywności lub ich uwarunkowania rasowe, wiek bądź stan zdrowia nie pozwalają na prowadzenie ich na smyczy lub w kagańcu, możliwe jest zwolnienie z tego obowiązku wyłącznie pod warunkiem panowania nad zwierzęciem w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo publiczne.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców osoby posiadające zwierzęta obowiązane są bezwzględnie przestrzegać przepisów sanitarnych i epidemiologicznych.
 5. Na terenie budynków i Spółdzielni zabrania się chowu i hodowli wszelkich zwierząt użytkowych (gołębi, królików itp.).
 6. Zabrania się dokarmiania zwierząt, poza miejscami do tego wyznaczonymi.

§ 16

 1. Użytkownicy pojazdów mechanicznych, zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i przepisów wewnątrzosiedlowych.
 2. Pojazdy mechaniczne i przyczepy można parkować tylko w miejscach wyznaczonych przez Spółdzielnię.
 3. Uruchamianie silników pojazdów, w celach kontrolnych lub naprawczych jest zabronione.
 4. Zabrania się pozostawiania samochodów z niesprawną instalacją alarmową.
 5. Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych na terenie Spółdzielni (parkingach, pod blokami itp.).
 6. Pojazdy mechaniczne parkujące w pobliżu okien mieszkań winny być ustawione przodem samochodu w kierunku budynku.
 7. Parkowane samochody i motocykle nie mogą blokować przejazdu innym pojazdom, a także utrudniać wyjazdu z parkingu osiedlowego.
 8. Plamy z oleju lub innej cieczy zobowiązany jest usunąć właściciel pojazdu.
 9. Bezwzględnie zakazuje się parkowania na drogach pożarowych.

Dział IV

Postanowienia końcowe

§ 17

 1. Skargi i wnioski dotyczące pracy Administracji Spółdzielni oraz współżycia mieszkańców rozpatruje Zarząd lub Rada Nadzorcza według kompetencji.
 2. Mieszkańcy mogą składać skargi i wnioski w Sekretariacie Spółdzielni lub na ręce dyżurującego przedstawiciela Rady Nadzorczej, lub drogą mailową.
 3. Skargi i wnioski powinny być rozpatrzone zgodnie z przepisami Statutu.

§ 18

Spółdzielnia obowiązana jest informować mieszkańców o terminach usunięcia awarii, dokonywania dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz remontów uciążliwych dla mieszkańców. W tym celu w budynku powinny być wywieszone odpowiednie informacje.

§ 19

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu osoby winne podlegają sankcjom wynikającym z przepisów wewnątrzspółdzielczych, jak również przepisów ogólnie obowiązujących.

§ 20

W przypadku rażącego oraz powtarzającego się naruszania niniejszego regulaminu lub w przypadku rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

§ 21

Traci moc dotychczasowy Regulamin Porządku Domowego uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 179/R/10 z dnia 10.05.2010 r.

Sekretarz Rady
Anna Mróz – Mateew

Przewodniczący Rady
Aleksandra Rusak – Woźniak