Organy Spółdzielni:
1.Walne Zgromadzenie
2.Rada Nadzorcza
3.Zarząd

1. Walne Zgromadzenie – najwyższy organ Spółdzielni jest zwoływane przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca. Z względu na liczbę członków (przekraczającą 500) – Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach.
2. Walne Zgromadzenie w 2016r. wybrało Radę Nadzorczą w składzie:

1. Sitarz Czesław Przewodniczący
2. Puławski Andrzej Z-ca Przewodniczącego
3. Włodarek Jan Sekretarz
4. Byczek Mirosław Przew. Kom. Rewiz.
5. Krajewski Zdzisław Przew. Kom. GZM
6. Kielczyk Jarosław Członek
7. Kucharski Jan Członek
8. Łukasiewicz Damian Członek
9. Drzewińska Małgorzata Członek
10. Karwacz Godlewska Jadwiga Członek
11. Poławska Maria Członek

Przewodniczący Rady przyjmuje w pierwszy poniedziałek miesiąca, po uprzednim zgłoszeniu się w sekretariacie

Spółdzielni – pok. Nr 3  –   telefon nr 22-776-22-82

3. Zarząd składa się z trzech członków:
• Prezes – Jolanta Ołdak
• Zastępca Prezesa ds. Eksploatacji – Włodzimierz Jarnutowski
• Zastępca Prezesa ds. Organizacyjnych, pracowniczych i samorządowych – Dorota Skibicka