Walne Zgromadzenie 2019

Terminy Walnego Zgromadzenia Członków  SBM  w 2019r.

 1. 24.04.2019r.część III–  członkowie posiadający lokale mieszkalne i użytkowe (garaże) na Osiedlu Lipińska i Osiedlu Kobyłkowska w Wołominie,
 2. 25.04.2019r.część IV –  członkowie posiadający lokale mieszkalne i użytkowe (garaże) na Osiedlu Ręczajska i Osiedlu Nasz Dom w Kobyłce,
 3. 26.04.2019r.część II  – członkowie posiadający lokale mieszkalne i użytkowe (garaże) na Os. Niepodległości kol. A, B, C i D w Wołominie,
 4. 29.04.2019r. – część I – członkowie posiadający lokale mieszkalne i użytkowe (garaże) w Wołominie na Os.Słoneczna i na Os. Niepodległości kol. M-I, M-II, M-III, oraz członkowie oczekujący.

Zebrania I i II części odbędą się w Miejskim Domu Kultury  – Wołomin ul. Mariańska 7.

Zebranie części III odbędzie się w- Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie ul. Orwida 20.

Zebranie części IV odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury – Kobyłka ul. Jana Pawła II 22.

Zebrania będą się rozpoczynać o godz. 1600.


Porządek Walnego Zgromadzenia Członków SBM Wołomin w 2019r.

 1. Otwarcie obrad – wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Zebrania.
 2. Wybór Komisji:
  1. Mandatowo –  Skrutacyjnej   ( 3 – 4 osoby)
  2. Uchwał i Wniosków ( 3 – 4 osoby).
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 roku – dyskusja i podjęcie uchwały.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok – dyskusja i podjęcie uchwały.
 5. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 rok – dyskusja i podjęcie uchwały.
 6. Podział wyniku finansowego z działalności gospodarczej Spółdzielni za 2018r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć (w tym kredyt na docieplenia).
 9. Prezentacja kandydatów i wybory członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 10. Informacja Zarządu o realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2018r.
 11. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zgłoszonych wniosków.
 12. Zakończenie obrad.

UWAGA dot. pkt. 9
Kandydatów na członków Rady Nadzorczej należy zgłaszać pisemnie z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz imion, nazwisk i podpisów 10 członków zgłaszających. Zgłoszenie kandydata powinno być złożone w terminie do 15 dni przed dniem pierwszego posiedzenia Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 08 kwietnia 2019r.
Zgłoszony kandydat przed głosowaniem (na wszystkich czterech częściach Walnego Zgromadzenia), dokonuje swojej prezentacji z uwzględnieniem danych wyszczególnionych w §35 pkt. 9 Statutu i składa pisemną zgodę na kandydowanie.
Do Rady Nadzorczej mogą kandydować tylko członkowie Spółdzielni nie będący pracownikami Spółdzielni.