Walne Zgromadzenie 2018

Terminy Walnego Zgromadzenia SBM Wołomin w 2018 roku

 1. 05.2018r. – MDK Wołomin     – część I:   Osiedle Słoneczna, Os. Niepodległości Kol. M-I,  M-II,  M-III.
 2. 05.2018r. – MOK Kobyłka       – część IV:Os. Ręczajska, Os. Nasz Dom.
 3. 05.2018r. – MDK Wołomin     – część II:  Os. Niepodległości kol. A, B, C, D.
 4. 05.2018r. – Fabryczka             – część III: Os. Lipińska, Os. Kobyłkowska, Wołomin

Początek zebrań – godz. 1600

 • Część   I           – 07.05.2018r.
 • Część II            – 09.05.2018r.
 • Część III           – 10.05.2018r.
 • Część Iv           – 08.05.2018r.

Porządek Walnego Zgromadzenia Członków SBM Wołomin w 2018r.

 1. Otwarcie obrad – wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Zebrania.
 2. Wybór Komisji:
  • Mandatowo – Skrutacyjnej  (3 – 4 osoby)
  • Uchwał i Wniosków (3 – 4 osoby).
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 roku – dyskusja i podjęcie uchwały.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok – dyskusja i podjęcie uchwały.
 5. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 rok – dyskusja i podjęcie uchwały.
 6. Podział wyniku finansowego z działalności gospodarczej Spółdzielni za 2017r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni.
 8. Informacja o lustracji Spółdzielni przeprowadzonej za lata 2014-2016 i przedstawienie odpowiedzi na list polustracyjny.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć (w tym kredyt na docieplenia).
 10. Podjęcie uchwały wprowadzającej zmiany do statutu Spółdzielni zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. „o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, KPC oraz Prawo spółdzielcze”. Pobierz projekt Statutu.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie ze zmianami w Statucie. Pobierz projekt Regulaminu.
 12. Podjęcie uchwały zezwalającej na sprzedaż, po cenie rynkowej, lokalu nr 22 przy ul. Mieszka I 18 w na Osiedlu Niepodległości w Wołominie.
 13. Podjęcie uchwał zezwalających na sprzedaż, po cenie rynkowej, garaży nr G1 i nr G2 znajdujących się w przyziemiu budynku przy ul. Osiedlowej 1 w Kobyłce.
 14. Informacja Zarządu o realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2017r.
 15. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zgłoszonych wniosków.
 16. Zakończenie obrad.