SPRAWOZDANIE
Zarządu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie z działalności gospodarczej i wyników finansowych za 2018 rok
Zakres działania Spółdzielni i jej władze.

Pobierz dokument

Zgodnie z wymogami Statutu Spółdzielni Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2018 roku i jej sytuację ekonomiczną na dzień 31 grudnia 2018r.

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz, podejmując w jej imieniu wszelkiego rodzaju czynności ujęte w § 51 Statutu SBM oraz w Regulaminie Zarządu.

Zarząd działa w składzie 3-osobowym:

 • Jolanta Ołdak – Prezes Zarządu
 • Włodzimierz Jarnutowski – Zastępca ds. Eksploatacji,
 • Dorota Skibicka – Zastępca ds. pracowniczych, organizacyjnych i samorządowych.

W roku sprawozdawczym Zarząd odbył 28 protokółowanych posiedzeń, podejmując uchwały i decyzje dotyczące spraw objętych przepisami Statutu.

Decyzje dotyczyły zagadnień gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zagadnień finansowych, organizacyjnych, pracowniczych i członkowskich.

W bieżącej działalności poszczególni członkowie Zarządu realizowali swoje zadania w ramach podległych im komórek organizacyjnych – zgodnie z zakresem obowiązków.

Struktura organizacyjna Spółdzielni nie uległa zmianie, była zatwierdzona przez Radę Nadzorczą. Zatrudnienie ogółem na koniec 2018 roku przeliczeniu na etaty wyniosło 83,8 etatu i zmniejszyło się w stosunku do 31 grudnia 2017 roku o 3,7 etatu.

Nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni sprawuje Rada Nadzorcza zgodnie z zakresem określonym w Statucie.

Według Statutu przyjętego przez Walne Zgromadzenie w 2018r. i zarejestrowanego postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS w dniu 29 czerwca 2018r. – Rada Nadzorcza Spółdzielni liczy 9 członków.

Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie Członków obradujące w częściach w związku z liczbą członków Spółdzielni przekraczającą 500 osób. W naszej Spółdzielni Walne Zgromadzenie obraduje w czterech częściach. W ubiegłym 2018 roku we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło ogółem 159 członków, tj. około 2,9% członków zamieszkałych w zasobach Spółdzielni.

Spółdzielnia w ramach swojej działalności podstawowej zarządzała nieruchomościami będącymi własnością Spółdzielni oraz własnością członków i osób nie będących członkami. Ogółem zarządzała 134 budynkami mieszkalnymi, trzema pawilonami i 208 garażami.

Ponadto Spółdzielnia zarządzała dwoma wspólnotami, tj. Wspólnotą Wileńska 71 i Wspólnotą Niepodległości 2 w Wołominie.

Spółdzielnia nie prowadziła działalności inwestycyjnej.

Powierzchnia terenów Spółdzielni nie uległa zmianie i wynosi 41,6 ha, a powierzchnia użytkowa wszystkich lokali 261.980,82m2. Zasoby mieszkaniowe w roku sprawozdawczym nieznacznie zmieniły się w związku z dalszym wyodrębianiem się własności lokali. Nadal jednak 56% stanowią lokale spółdzielcze, z tego 51% to lokale posiadające spółdzielcze własnościowe prawo, a 44% lokale posiadające statut odrębnej własności.

I. Zdarzenia mające istotny wpływ na działalność Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie w roku sprawozdawczym

Działalność SBM w 2018 roku dotyczyła między innymi:

A. spraw członkowsko – lokalowych, w tym przenoszenia własności lokali na odrębną własność,

B. gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w tym bieżącej działalności eksploatacyjnej, remontów i bieżącej konserwacji zasobów,

C. działalności finansowo-księgowej w tym rozliczania i spłacania kredytu na termomodernizację,

D. windykacji opłat eksploatacyjnych i spraw rozstrzyganych przed sądem i komornikiem,

E. sytuacja finansowa i majątkowa Spółdzielni,

F. działalności społeczno-wychowawczej.

I.A. Sprawy członkowsko-lokalowe, w tym przenoszenia własności lokali na odrębną własność.

Na dzień 31.12.2018r. Spółdzielnia liczyła 6.623 członków. W ciągu roku sprawozdawczego liczba członków Spółdzielni powiększyła się o 649 członków. Powodem takiego wzrostu liczby członków było wejście w życie Ustawy z dnia 20.07.2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. Zgodnie z tą ustawą, małżonkowie posiadający lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu, oboje stali się członkami Spółdzielni z mocy ustawy. Ustawa zniosła obowiązek uiszczania opłaty z tytułu wpisowego oraz udziału członkowskiego.

Liczba lokali mieszkalnych w 2018 roku nie uległa zmianie w stosunku do roku 2017 i wynosi 5.215 mieszkań.

W 2018 roku Spółdzielnia kontynuowała kierunki działalności z lat poprzednich i realizowała obowiązki wynikające z ustawy o „Spółdzielniach mieszkaniowych”.

Praca koncentrowała się głównie na obsłudze interesantów tj. udzielaniu informacji, wydawaniu różnego typu zaświadczeń (dla notariuszy, banków, sądów, komorników, urzędów i innych instytucji.

Przygotowywane były zaświadczenia i inne niezbędne dokumenty umożliwiające przeniesienie własności lokali poprzez zawarcie umowy notarialnej.

Prowadzono na bieżąco ewidencję lokali, liczby członków i właścicieli mieszkań oraz adnotację zdarzeń prawnych od momentu przyjęcia przez Zarząd deklaracji przystąpienia w poczet członków Spółdzielni – do ustania członkostwa.

W roku sprawozdawczym przygotowane zostały uchwały dotyczące określenia przedmiotu odrębnej własności w dwóch budynkach Spółdzielni, do których uregulowane zostały zapisy w księgach wieczystych.

W ramach przetargu nieograniczonego Spółdzielnia ustanowiła prawo odrębnej własności do trzech lokali odzyskanych przez Spółdzielnię.

I.B. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi

Działalność eksploatacyjna

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi prowadzona była zgodnie ze Statutem oraz

Regulaminem GZM i Regulaminem rozliczania energii cieplnej, na podstawie planu gospodarczo-finansowego na 2018 rok uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 18.12.2017r. (uchwała nr 43/R/2017).

Spółdzielnia w 2018 roku nie prowadziła inwestycji polegających na budowie budynków mieszkalnych.

Podstawowym celem działalności Spółdzielni było prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i zarządzanie majątkiem własnym i właścicieli lokali w sposób zapewniający utrzymanie zasobów w stanie niepogorszonym i bezpiecznym oraz właściwe gospodarowanie środkami Spółdzielców i właścicieli.

W roku sprawozdawczym wielkość wydatków na eksploatację wyniosła 18.917.633,55zł natomiast dochody zamknęły się kwotą 18.675.471,10zł

Zarząd Spółdzielni, zgodnie z obowiązującym prawem, dokonał rozliczenia przychodów i kosztów na nieruchomości.

Średni koszt działalności eksploatacyjnej na 1m2 powierzchni użytkowej na poszczególnych Osiedlach kształtuje się następująco:

 • os. Słoneczna – 1.881.358,44zł co stanowi 5,70zł/m2 pow. uż.
 • os. Niepodległości – 9.781.138,56zł co stanowi 5,85zł/m2 pow. uż.
 • os. Lipińska – 4.411.013,25zł co stanowi 6,07zł/m2 pow. uż.
 • os. Kobyłkowska – 1.374.807,31zł co stanowi 6,45zł/m2 pow. uż.
 • os. Ręczajska – 846.152,14zł co stanowi 6,86zł/m2 pow. uż.
 • os. Nasz Dom – 623.163,85zł co stanowi 7,02zł/m2 pow. uż.

W podanych wielkościach mieszczą się koszty zarządu ogólnego i administrowania nieruchomościami, koszty bieżącej konserwacji i napraw instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, gazowej oraz dźwigów osobowych, a także koszty dostawy ciepła, wody i kanalizacji, odbioru śmieci.

W całym roku sprawozdawczym wykonano szereg prac konserwatorskich takich jak:

 • bieżące remonty instalacji, węzłów cieplnych centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
 • bieżąca konserwacja i remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody. Wymiany wodomierzy dokonano w 2.145 lokalach.
 • bieżąca konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych

W 2018 roku, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w zasobach Spółdzielni dokonano przeglądów budynków i mieszkań. Przeglądami objęto:

 • instalacje gazowe wraz z urządzeniami gazowymi w zakresie stanu technicznego i szczelności,
 • przewody kominowe, spalinowe i wentylacyjne w zakresie stanu technicznego, szczelności i ciągu,
 • instalacje elektryczne – przeglądy w lokalach mieszkalnych i w częściach wspólnych,
 • przeglądy polegające na wykonaniu pomiarów elektrycznych urządzeń dźwigowych, okresowe badania coroczne dokonywane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Remonty zasobów mieszkaniowych

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 4 ust.41) tworzony jest jeden ogólny fundusz remontowy dla wszystkich zasobów. Przepisy ustawy nakładają jedynie obowiązek ewidencji i rozliczania wpływów i wydatków dla każdej nieruchomości.

Planowanie wydatków remontowych na poszczególne nieruchomości uwzględnia:

 • aktualny stan techniczny i bezpieczeństwo zamieszkiwania,
 • zalecenia po przeglądach budowlanych,
 • saldo odpisu na fundusz remontowy z lat poprzednich,
 • konieczność wykonania prac awaryjnych.

Plan wydatków funduszu remontowego na 2018 rok był realizowany w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Plan gospodarczo-finansowy na 2018r.

W roku sprawozdawczym na funduszu remontowym zgromadzono kwotę 4.628.415,55zł, na którą składają się:

 • odpisy od lokali mieszkalnych w kwocie 4.384.794,63 zł,
 • premia termo modernizacyjna w kwocie 229.135,21 zł,
 • inne zwiększenia w kwocie 14.485,71 zł.

Ogółem w roku 2018 wykonano z funduszu remontowego podstawowego remonty na sumę 4.110.213,09 zł, z tego na poszczególne Osiedla wydatkowano kwoty:

 • os. Słoneczna – 281.909,54 zł,
 • os. Niepodległości – 2.901.988,32 zł,
 • os. Lipińska – 587.909,97 zł,
 • os. Kobyłkowska – 163.491,85 zł,
 • os. Ręczajska – 144.865,77 zł,
 • os. Nasz Dom – 30.047,64 zł.

Stan środków funduszu remontowego na dzień 31.12.2018r. wyniósł + 327.102,38 zł.

Z większych prac remontowych na poszczególnych Osiedlach należy wymienić:

Osiedle Słoneczna:

 • wymiana okien na klatkach schodowych, w pralniach, suszarniach w 8-miu budynkach,
 • malowanie klatek schodowych w 4-ch budynkach,
 • remont balkonów w 3-ch budynkach,
 • doraźne naprawy pokrycia dachowego.

Osiedle Niepodległości:

 • wymiana drzwi do wiatrołapów i klatek schodowych w 9-ciu budynkach,
 • remont balkonów oraz płyt balkonowych – w 20-tu budynkach,
 • prace uszczelniające na elewacji – w 10-ciu budynkach,
 • naprawa pokryć dachowych na 20-tu budynkach,
 • malowanie klatek schodowych w 3-ch budynkach,
 • na terenie Osiedla naprawiono lub wykonano chodniki wzdłuż nowego pasażu od budynki Mieszka I 6 do budynku Mieszka I 10, a także przy ul. Kościelnej 68, ul. Mieszka I 14, ul. Mieszka I 6A, ul. Kościelnej 56, oraz przy ul. B. Chrobrego 10 wraz z remontem zatok parkingowych,
 • wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody w 9-ciu budynkach,
 • podłączenie węzłów ZEC do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w 7-miu
 • budynkach,
 • modernizacja lamp plafonowych, wymiana lamp oświetleniowych.

Osiedle Lipińska:

 • remont balkonów na budynkach docieplanych, a także na innych wymagających naprawy,
 • naprawa pokryć dachowych na 8-miu budynkach,
 • remont chodników przy budynku Fieldorfa 9A i przy Prądzyńskiego 20B.
 • wymieniono instalacje „WLZ” łącznie z tablicami piętrowymi i mieszkaniowymi przy ul. 1-go Maja 5, wymiana energetycznego złącza kablowego w 2-ch budynkach,
 • zakup zasobników ciepłej wody do dwóch budynków wysokich,
 • prace termo-modernizacyjne: zakończono docieplanie budynków przy ul. Fieldorfa 18 i ul. 1-go Maja 9A,
 • rozpoczęto docieplanie budynku przy ul. Fieldorfa 9A, i ul. Prądzyńskiego 20A

Osiedle Kobyłkowska:

 • malowanie klatek schodowych w 3-ch budynkach,
 • wymiana okien na klatkach schodowych przy ul. Armii Krajowej 32,
 • doraźne naprawy pokryć dachowych na 7-miu budynkach,
 • naprawa płyt balkonowych, balustrad w 4-ch budynkach,
 • wykonanie instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania oraz wymiana instalacji zimnej wody w budynku przy ul. Warszawskiej 14.
 • zakończono docieplanie budynku przy ul. Kobyłkowskiej 32.

Osiedle Ręczajska:

 • naprawa balkonów przy budynkach docieplanych,
 • naprawa pokryć dachowych,
 • wymiana głównej rozdzielni elektrycznej przy ul. Osiedlowej 8,
 • prace termo modernizacyjne – zakończono docieplanie budynku przy ul. Osiedlowej 4.

Osiedle Nasz Dom:

 • utwardzenie ternu przy altanie śmietnikowej,
 • doraźna naprawa pokrycia dachowego.

I.C. Działalność finansowo-księgowa w tym rozliczanie i spłacanie kredytu termo modernizacyjnego

Koszty ogółem w 2018 roku zamknęły się kwotą 31.724.612,16zł. Na poziom kosztów istotny wpływ mają koszty niezależne od Spółdzielni, szczególnie koszty energii cieplnej, wody i kanalizacji, wywozu nieczystości stałych, podatków. Koszty niezależne stanowią ponad 60% ogólnych kosztów utrzymania zasobów Spółdzielni.

Przychody ogółem w roku sprawozdawczym wyniosły 32.272.479,53zł.

Wyniki na poszczególnych działalnościach były następujące:

 • eksploatacja minus 1.179.535,44 zł w tym poz. „zimna woda” minus 300.932,88 zł
 • pozostała działalność gzm – 39.162,31 zł
 • dźwigi osobowe – 178.714,08 zł
 • gaz – zbiorcze liczniki – 99.345,24 zł
 • centralne ogrzewanie – 372.425,06 zł

Wynik ogółem na gospodarce zasobami mieszkaniowymi ukształtował się w wysokości minus 489.888,75zł.

Wynik ten stanowi nadwyżkę kosztów nad przychodami, która zwiększy koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku następnym.

Wynik finansowy na pozostałej działalności gospodarczej w roku sprawozdawczym wyniósł 1.037.756,12 zł brutto i po potraceniu podatku dochodowego w wysokości 166.918 zł wynik netto z działalności opodatkowanej wyniósł 870.838,12 zł.

Wynik z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

W ramach funduszu remontowego Spółdzielnia prowadziła docieplanie budynków finansowane z kredytu bankowego na termomodernizację.

Ogółem ocieplono już 22 budynki i rozpoczęły się prace dociepleniowe w kolejnych trzech budynkach.

W roku sprawozdawczym 2018 na docieplenie czterech budynków przy ul. Kobyłkowskiej 32, ul. Fieldorfa 18, ul. 1-go Maja 9A w Wołominie i przy ul. Osiedlowej 4 w Kobyłce wydatkowano sumę 1.949.537,12 zł, z tego z kredytu termo modernizacyjnego kwotę 1.843.922,34 zł.

W 2018 roku Spółdzielnia podpisała umowy kredytowe z bankiem PKO BP na termomodernizację na kwotę 2.480.307,- zł oraz uzyskała premię termo modernizacyjną w wysokości 229.135,21 zł.

Stan kredytu termo modernizacyjnego na dzień 31.12.2018r. wyniósł 7.339.681,07 zł.

Mieszkańcy ocieplonych budynków spłacają kredyty w miesięcznych ratach łącznie z opłatami eksploatacyjnymi za mieszkania. Wielkość rat kredytu ustalana jest indywidualnie dla każdego budynku i zatwierdzana łącznie z planem gospodarczo-finansowym przez Radę Nadzorczą.

I.D. Windykacja opłat eksploatacyjnych i rozstrzyganie spraw przed sądem i komornikiem.

Ustalanie opłat za lokale na poziomie gwarantującym zbilansowanie osiąganych przychodów z ponoszonymi kosztami jest ważnym elementem procesu zarządzania Spółdzielnią. Zarządzanie prowadzone jest na podstawie rocznego planu gospodarczo-finansowego.

Warunkiem dobrej sytuacji finansowej Spółdzielni jest utrzymanie dyscypliny finansowej, a także prawidłowe kształtowanie przychodów z opłat mieszkańców i właścicieli oraz najemców lokali użytkowych.

Innym ważnym czynnikiem gwarantującym płynność finansową jest terminowe regulowanie przez mieszkańców opłat za użytkowanie mieszkań, a także wielkość zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych.

Na koniec 2018 roku zaległości z tytułu miesięcznych opłat eksploatacyjnych wyniosły 3.076.412,93 zł i były niższe w stosunku do stanu na koniec 2017 roku o 318.513,51 zł.

Zaległości tylko za mieszkania posiada ponad 2.000 lokali, co stanowi około 40% ogólnej ilości lokali.

Działania windykacyjne są prowadzone przez Zarząd systematycznie. Dłużnicy kierowani są do Krajowego Rejestru Długów. Na koniec 2018 roku w Krajowym Rejestrze Długów było zgłoszonych 177 osób, na łączną sumę prawie 1.600tys. zł.

Wcześniej wysyłane są upomnienia, wezwania przedprocesowe. Niektórzy dłużnicy podpisują ugody i wówczas nie ponoszą kosztów związanych z windykacją, a więc kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i kosztów komorniczych.

Jeśli te działania nie są skuteczne wówczas Spółdzielnia kieruje wnioski do sądu i do komornika.

Ogółem prowadzonych jest 55 spraw sądowych, z tego w roku sprawozdawczym wniesiono do sądu 25 spraw.

Sprawy sądowe to:

 • o zapłatę za korzystanie z lokalu – 39 spraw,
 • o eksmisję – 6 spraw,
 • inne – 10 spraw.
 • Złożonych zostało do komornika 21 wniosków egzekucyjnych, w tym:
 • o eksmisję – 2
 • o egzekucję z nieruchomości – 15.

Często eksmisje z lokali uzależnione są od zapewnienia lokalu socjalnego przez Gminę. Spółdzielnia występowała kilkakrotnie do Gminy o zapewnienie lokalu socjalnego w 14-tu sprawach.

Z tego powodu eksmisje przedłużają się, a to powoduje wzrost zadłużenia na lokalu.

Po bezskutecznej licytacji komorniczej i uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółdzielnia przejęła jako wierzyciel egzekwujący prawa do dwóch lokali mieszkalnych. Będą one zbyte po otrzymaniu z sądu prawomocnego postanowienia przysądzającego Spółdzielni własność lokali.

I.E. Sytuacja finansowa i majątkowa Spółdzielni Bilans Spółdzielni za 2018r zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 129.975.672,57 zł.

Na majątek Spółdzielni składają się głównie aktywa trwałe, których wartość na koniec 2018 r. wyniosła 108.722.892,63 zł, co stanowi 83,6 % majątku jednostki.

W okresie sprawozdawczym wartość aktywów w porównaniu do roku ubiegłego spadła o 14,1%.

Spadek aktywów spowodowany został przede wszystkim :

 • spadkiem wartości rzeczowego majątku trwałego o kwotę 3.018.129,93 zł, z uwagi na realizację postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie przenoszenia własności lokali i części wspólnych nieruchomości oraz obligatoryjnego umorzenia majątku.
 • zmniejszeniem wartości długoterminowych rozliczeń międzyokresowych o łączną kwotę 21.234.791,51 zł w związku z zakończeniem spłaty i umorzeniem kredytów mieszkaniowych tzw.„ starego portfela”.
 • wzrostem wartości długo i krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych o łączną kwotę 2.904.670,79 zł

W strukturze bilansu aktywa obrotowe stanowią 16,3 %, w tym należności krótkoterminowe 2,3%. Udział inwestycji krótkoterminowych wynosi 7,5%.

Źródłem finansowania aktywów trwałych są głównie fundusze własne. Ich udział w pasywach wynosi 84,8%.

Zobowiązania długoterminowe stanowią kwotę 6.702.692,20 zł. tj. 5,2 % wartości pasywów. Dotyczą zaciągniętych kredytów na docieplenie budynków w naszej Spółdzielni.

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę 10.921.293,48zł. stanowią 8,4% pasywów i maja charakter bieżący.

Najwyższa suma zobowiązań uchwalona przez Walne Zgromadzenie w kwocie 17.600.000zł nie została wykorzystana . Stan zobowiązań wobec pozostałych jednostek na 31.12.2018 r. wyniósł 12.429.487,84 zł.

Stan majątkowy i finansowy na 31.12.018 roku nie wskazuje na zagrożenie kontynuacji działalności w 2019 roku i latach następnych pomimo malejącego wskaźnika wartości bilansowej Spółdzielni. Spółdzielnia w pełnym zakresie realizuje swoje statutowe zadania tj. zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi majątek Spółdzielni i majątek członków.

I.F. Działalność społeczno-wychowawcza

Na terenie Spółdzielni prowadzona jest działalność społeczno-wychowawcza w kilku lokalach. Odrębny budynek przy ul. Prądzyńskiego 22 gromadzi na spotkania kluby seniorów, członków organizacji kombatanckich, osób niepełnosprawnych. W klubie tym odbywają się zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

Na Osiedlu Niepodległości seniorzy mają swoje pomieszczenia przy ul. Wileńskiej 86. Na tym Osiedlu przy ul. Mieszka I 16 działa od wielu lat świetlica terapeutyczna dla dzieci. W sąsiednim budynku znajduje się lokal, w którym działa fundacja na rzecz dzieci z wadami słuchu prowadzona przez specjalistów.

Kierunki działania w 2019r. i latach następnych:

 • dalsze prace termomodernizacyjne budynków,
 • wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody,
 • wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych,
 • wymiana pionów elektrycznych zasilających lokale mieszkalne,
 • modernizacja i wymiana instalacji oświetleniowej w budynkach wysokich.

Podsumowanie
Roczne wyniki ekonomiczne Spółdzielni pozwalają stwierdzić, że płynność finansowa Spółdzielni jest dobra. Wszystkie zobowiązania wobec kontrahentów i banków były realizowane w terminie.
Według oceny biegłych, badających sprawozdanie finansowe, działania Zarządu w 2018 roku były prowadzone prawidłowo.
Przedstawiając Członkom niniejsze sprawozdanie Zarząd serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji przedstawionych zadań, uczestniczyli w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa naszych Osiedli.
Zarząd składa podziękowania Radzie Nadzorczej za aktywną współpracę i profesjonalne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów naszej społeczności spółdzielczej.

Wołomin, dnia 21.03.2019r.